VILLKOR FÖR EPORT COURSEADMIN

Version 2.0 | Senast uppdaterad: 2018-05-20

Allmänt

Köpare av webbaserade utbildningar från MA-system Utbildning AB, org. nr 556333-2393, Porfyrv. 14, 224 78 Lund (”MA-system”) eller av dess återförsäljare får ta del av en avskalad version av administrationsverktyget ePort, även benämnt som ePort CourseAdmin (”ePort ”). Med hjälp av ePort kan part(”Instruktören”) som köper licens för webbutbildning administrera dessa licenser samt ta del av elevers progress och resultat.Dessa villkor (”Villkoren”) reglerar Instruktörens användning av ePort. Genom att ta ePort i bruk godkänner Instruktören till att bli bunden av Villkoren vid all användning av ePort och Instruktörens företrädare bekräftar att denne är behörig för Instruktörsföretagets räkning att godkänna Villkoren.

MA-system förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra Villkoren. Väsentliga ändringar meddelas Instruktören i skälig tid innan dessa träder i kraft. Instruktören ansvarar för att hålla sig uppdaterad om Villkoren och anses ha accepterat utförd ändring, oavsett om meddelande härom skett eller ej, av Villkoren genom fortsatt bruk av ePort. Senaste versionen av Villkoren finns tillgänglig via www.masystemutbildning.se, eller de instruktörssidor som meddelas av återförsäljaren.Användning av ePort

ePort får endast användas av person som av MA-system, eller av återförsäljaren tilldelats inloggningsuppgifter för att använda ePort.

Instruktören ansvarar för att dess användande av ePort inte sker i strid med gällande lagstiftning eller i strid med Villkoren.

Instruktören får inte själv eller genom annan kopiera, återskapa, sälja, hyra ut, sublicensiera, tilldela/fildela, redigera eller på annat sätt distribuera eller anpassa ePort eller innehållet i ePort.

Instruktören får inte bryta mot, kringgå, ta bort eller påverka den teknik och de säkerhetssystem som MA-system använder för att skydda ePort och innehållet i ePort. Vidare får Instruktören inte agera på ett sätt som kan innebära att ePort sätts ur funktion, överbelastas, försämras eller skadas, eller på annat sätt som kan innebära att MA-system lider skada.

Instruktörens inloggningsuppgifter till ePort är värdehandlingar som Instruktören ansvarar för att förvara på ett säkert och ansvarsfullt sätt för att undvika obehörig användning. Instruktören får således inte ge annan tillgång till dess inloggningsuppgifter. Instruktören ansvarar även för att det lösenord Instruktören använder är tillräckligt starkt för att minimera risken för intrång i ePort eller annan obehörig användning därav.Systemkrav

För åtkomst till och nyttjande av ePort som Windowsklient på en dator med Microsoftbaserat operativsystem krävs att webbläsaren Microsoft Internet Explorer används. Även andra webbläsare kan användas om de har stöd för Microsofts ClickOnce-teknologi, till exempel via plugin-program. ePort kräver även att datorn som tjänsten ska användas på har Microsofts .NET-ramverk av version 4.6 eller högre. Detta finns i regel på nyare Windowsdatorer, dock ej på Appledatorer med endast MacOS -installation, MA-system och dess återförsäljare lämnar dock inga garantier för att så är fallet. Den installerade Windowsversionen skall vara av version 7 eller senare.

Instruktören har möjlighet att kontakta MA-system alternativt den kundansvarige återförsäljaren om Instruktören önskar använda en dator som inte kan ha Microsofts .NET-ramverk installerat. Instruktören är medveten om att extra kostnader kan tillkomma för lösning anpassad till sådan dator.

För åtkomst till och nyttjande av ePort som webbtjänst via browser stödjs för närvarande följande Webbläsare:

De senaste versionerna av Microsoft Edge,

De senaste versionerna av Google Chrome,

De senaste versionerna av Safari,

De senaste versionerna av versioner av Firefox, samt

För mobil åtkomst stöds även de senaste versionerna av inbyggda webbläsare för mobila enheter som använder iOS respektive Android. ePort lämpar sig dock bäst för skärmar med en upplösning på minst 1024x768 pixlar.

MA-system och dess återförsäljare ansvarar inte för tredjepartsprodukter som installeras på Instruktörens dator i syfte att kunna använda ePort.Rättigheter

Samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, till ePort, innehållet i ePort samt underliggande programkod tillkommer MA-system, såvida det inte särskilt anges att sådana rättigheter tillkommer tredje man. Inget i Villkoren ska tolkas som att rättigheterna till ePort övergår i och med godkännandet av Villkoren eller användningen av ePort.

MA-system upplåter härigenom en icke-exklusiv och icke-överlåtbar licens till Instruktören innebärande en rätt för Instruktören att under löptiden för Villkoren och i enlighet med Villkoren använda ePort. ePort får inte användas i annat syfte än vad som anges i Villkoren.Datatrafik

ePort kan kräva hög datatrafik och Instruktören rekommenderas därför att använda sig av internetuppkopplingar som inte har begränsningar avseende mängden datatrafik samt upp och nedladdningskapacitet om minst 10 Mbit/s.Avstängning

Om Instruktören eller någon av dess användare bryter mot bestämmelse i Villkoren eller på annat sätt missbrukar åtkomsten till ePort, har MA-system samt dess återförsäljare rätt att stänga av Instruktörens konto för ePort.Drift av tjänsten

Även om MA-system har som ambition att ha en hög tillgänglighet för ePort och tillhandahålla den utan tekniska störningar kan MA-system inte garantera att ePort alltid kommer att vara fullt ut tillgänglig. MA-system kan av säkerhetsskäl, tekniska- eller underhållsmässiga skäl tidvis behöva begränsa tillgängligheten till eller avbryta tillhandahållandet av ePort.

Såvida inte annat anges i särskilt servicenivåavtal, är MA-system samt dess återförsäljare inte ansvarig vare sig för direkt eller indirekt skada som Instruktören eller annan åsamkats till följd av begränsad tillgänglighet till ePort.Internetsäkerhet och ansvarsbegränsning

Trots att MA-system arbetar för att ePort inte ska innehålla några virus eller andra fel som kan påverka användarnas dator eller IT-systemet där ePort används, kan MA-system inte garantera att sådana fel inte förekommer. Användning av ePort sker därför på egen risk och på eget ansvar.

MA-system och dess återförsäljare är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador (inklusive men inte begränsat till dataförlust, avbrott i tjänst, maskinfel eller ekonomisk förlust) som uppstår på grund av användning av eller oförmåga att använda ePort eller till följd av fel eller brister i ePort.Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som Instruktören och dess elever lämnat vid registrering av konton hos ePort respektive tillhörande webbutbildningstjänster, behandlas i syfte att administrera och tillhandahålla ePort samt att bygga en kompetensdatabas.

Instruktören, eller i förekommande fall dess kund, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i ePort och MA-system, samt i förekommande fall dess återförsäljare och underleverantörer, är personuppgiftsbiträde. MA-system samt dessa återförsäljare och underbiträden åtar sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsföreskrifter i enlighet med den allmänna Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Villkoren och personuppgiftsbiträdets instruktion från personuppgiftsansvarig part gäller enligt nedan mellan parterna.

Personuppgiftsbiträdesavtal

MA-system, dess återförsäljare och underbiträden, och den eller de personer som arbetar under dessledning får enbart behandla personuppgifter i den mån det behövs för att tillhandahålla webbutbildningstjänster samt i enlighet med vad som anges i detta personuppgiftsbiträdesavtal och enligt muntliga respektive skriftliga instruktioner som från tid till annan lämnas av Instruktören. För det fall MA-system, alternativt dess återförsäljare eller underbiträden, saknar instruktioner som bedöms nödvändiga för att behandla personuppgifter ska MA-system, alternativt dess återförsäljare, utan dröjsmål, informera Instruktören om sin inställning och invänta de instruktioner som bedöms erfordras. För det fall Instruktörens instruktioner eller krav på säkerhetsåtgärder, enligt MA-systems, alternativt dess återförsäljare eller underbiträdens bedömning, är av sådan art att tjänsten inte längre kan tillhandahållas utan att bryta mot sådana instruktioner eller krav på säkerhetsåtgärder (helt eller delvis) har vardera part rätt att säga upp Villkoren med omedelbar verkan.

MA-system, samt dess återförsäljare och underbiträden ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som erfordras enligt tillämplig lagstiftning och föreskrifter (i synnerhet Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679) för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. MA-system, samt dess återförsäljare och underbiträden ansvarar för att endast behörig personal har åtkomst till Kundens kompetensregister. Vid personuppgiftsincident skall MA-system, alternativt kundansvarig återförsäljare snarast möjligt meddela kund så att denna kan göra anmälan till berörd myndighet samt informera drabbade individer.

MA-system, samt dess återförsäljare och underleverantörer åtar sig vidare att inte på något sätt behandla eller utnyttja personuppgifter för egna ändamål.

Instruktören ansvarar för att dess elever lämnar de samtycken som krävs för avsedd behandling av personuppgifter inom ramen för ePort och tillhörande webbutbildningstjänster, inklusive samtycken från minderåriga elevers förmyndare. ePort kan innehålla vissa mekanismer för att säkerställa samtycke (exempelvis vid aktivering av användarkonto för webbutbildning) men det fråntar inte Instruktören dess grundansvar enligt ovan.

MA-system har rätt att anlita underbiträden för behandling av personuppgifter för Instruktörens räkning. MA-system har fullmakt att för Instruktörens räkning sluta personuppgiftsbiträdesavtal med underbiträden. Bestämmelser i sådant personuppgiftsbiträdesavtal ska motsvara bestämmelser om behandling av personuppgifter i Villkoren, samt leva upp till kraven i gällande dataskyddslagstiftning och då särskilt gällande Artikel 28.4.

MA-system, samt dess återförsäljare och underbiträden, har en skyldighet att på kundens begäran, eller av en oberoende tredje part som utsetts av denne, ge tillgång till sådana upplysningar och handlingar som är nödvändiga för att kunden ska kunna utöva effektiv kontroll av parternas efterlevnad av gällande lagstiftning. MA-system, samt dess återförsäljare och underbiträden, har rätt att kräva ersättning mot de självkostnader som uppstår och som går utöver de krav som Dataskyddsregler uppställer.

Part som får anspråk på ersättning eller administrativa avgifter riktat mot sig till följd av den andre Partens avtalsbrott eller överträdelse av gällande personuppgiftslagstiftning ska utan oskäligt dröjsmål informera den andra Parten därom. Båda Parter är skyldiga att vidta skäliga åtgärder för att begränsa skadeverkningarna av det inträffade. Eventuella skadeståndskrav på motparten ska begränsas enligt gällande samarbetsavtal mellan parterna, eller om sådan inte finns till maximalt 50 % av faktureringen av webbaserade utbildningar distribuerade inom ramarna för dessa villkor under de senaste 12 månaderna. Skadeståndskravet kan dock högst uppgå till 200 000 SEK.

Samtycke

Genom att godkänna Villkoren samtycker Instruktörens företrädare till den behandling som sker av dennes personuppgifter av MA-system, samt dess återförsäljare för att tillhandahålla ePort. Instruktörens företrädare kan när som helst återkalla sitt samtycke. Sådant återkallande innebär dock att ePort inte längre kan användas.

Instruktörens företrädare kan när som helst rätta eller få tillgång till personuppgifter hänförliga till denne genom att kontakta MA-system, alternativ kundansvarig återförsäljare.Uppsägning av Villkoren

Vardera parten har rätt att genom skriftligt meddelande till den andra parten säga upp detta avtal med omedelbar verkan:

  1. om den andra parten begått ett väsentligt avtalsbrott mot detta avtal och inte har vidtagit rättelse av detsamma inom trettio (30) dagar efter att ha mottagit ett skriftligt meddelande därom;

  2. den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, eller inleder företagsrekonstruktion, inställer sina betalningar eller på annat sätt kan antas vara på obestånd; eller

  3. när det särskilt anges i annan bestämmelse i Villkoren.Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på Villkoren och tvister avseende ePort.

*****